Stichting Recyclicity

Reddingsdienst van (W)aarde
Stichting Recyclicity verzamelt kennis geïnspireerd op 25 jaar praktijkervaring van Superuse Studios en bevordert de verdere ontwikkeling hiervan. Ze verbindt die ervaring met andere praktijken en kennisinstituten en maakt haar toegankelijk voor verschillende doelgroepen in de maatschappij. Ze wil hiermee begrip en draagvlak vergroten voor de in haar ogen noodzakelijke transitie naar een regeneratieve leefomgeving.


[Januari 2024 : Deze website en inhoud is in aanbouw]

Doelstelling

Stichting Recyclicity stelt zich ten doel bij te dragen aan het regeneratief maken van onze leefomgeving, in de meest uitgebreide zin genomen. We beogen de bouwketen te bevrijden uit een aantal situaties waarin we zijn beland:

Al deze paradigma’s belemmeren dat noodzakelijke duurzame keuzes gemaakt worden.

Werkzaamheden

Stichting Recyclicity tracht haar doelen te verwezenlijken door:

• Te vertellen wat de onderliggende dynamiek is voor de situatie waarin we verzeild zijn geraakt.

• Het tonen alternatieve strategieën.

• Laten zien dat het anders kan: virtueel en met pilots.

• Het initiëren van noodzakelijke aanpassingen van normering en wet- en regelgeving.

• Het beschrijven een realiteit waarin de context is aangepast (zoals de verschoven belastingen).

• Het verbeelden van “Het toekomstbeeld”, de uitkomsten van de verandering. Hoe zou de wereld eruitzien? Welke voordelen zijn er?

• Het laten uitrekenen wat het werkelijke effect is van wat we nastreven door b.v.

• Het (doen) ontwikkelen en verzamelen van kennis over het bevorderen van de regeneratieve leefomgeving.

• Het ter beschikking stellen en verspreiden van kennis en denkwijze met publicaties en documentaires.

• Daar tentoonstellingen over te organiseren en alle andere middelen die ter bevordering van het doel wenselijk, nuttig of noodzakelijk zijn.

• Het verhaal te vertellen, lezingen te geven, te publiceren etc.

• Het (doen) Initiëren van en bijdragen aan daadwerkelijk regeneratieve projecten.

• Verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

• Het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien en voor zover dat voor de stichting nuttig kan zijn.

Inkomsten

Stichting Recyclicity tracht haar inkomsten te verwerven op de volgende wijze:

• Subsidies

• Donaties van betrokken bedrijven

• Schenkingen, erfstellingen en legaten (mogen alleen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelscheiding)

• Crowdfunding campagnes

• Aanschrijven supporters om legaten aan Stichting Recyclicity na te laten

Beheer

Het bestuur bepaalt aan welke onderzoeken en projecten de beschikbare gelden besteed worden en is daarbij gehouden aan de doelstellingen.

Stichting Recyclicity zal de haar beschikbare gelden besteden aan de eerdergenoemde te verrichten werkzaamheden.

Als er geen effectieve projecten beschikbaar zijn wordt het geld gereserveerd voor plannen in de nabije toekomst.

Bestuur

Bestuurders zijn onbezoldigd, maar mogen gemaakte onkosten declareren.

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris

Henk C. van Cappelle

Jim Teunizen

Cécile C. van Oppen

Machiel van Dorst

Activiteiten

2021

Campagne “Book Your Future”. Crowdfunding voor opstellen document waarmee de in de door pionier Superuse in afgelopen 25 jaar opgedane kennis en ervaring met hergebruik kan worden gedeeld met de hele bouwkolom.

2022

22 september: Inhoudelijke bijdrage aan IABR tentoonstelling “It’s about time”

2023

Mei- november: inhoudelijke bijdrage aan de Nederlandse inzending voor de 18e Biennale in Venetie “Plumbing the system”

2024

Uitvoeren 2 onderzoeken voor paradigma shifts Kostenverdeling en Ontwikkelvolgorde

Publicatie Volume 1